ข่าวล่าสุด
ข้อมูลพื้นฐาน

+ ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

-โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

-โครงสร้าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

อำนาจหน้าที่

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

อำนาจหน้าที่

– คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร สพป.ชม 6

– คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแทน

– คำสั่งการมอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ.2566-2570

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– นโยบายและกลยุทธ์

– ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)

– คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล Q&A

Social Network

Website : www.chiangmaiarea6.go.th

Facebook : chiangmaiarea6

Youtube Channel

การบริหารงาน

+ แผนการดำเนินงานประจำปี

– แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

+ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน

– รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

+ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

+ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

+ คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

– ภาพแผนผังขั้นตอนการให้บริการ

+ ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

– ข้อมูลเชิงสถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
– ข้อมูลเชิงสถิติการสั่งซื้อเอกสารทางราชการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบุคคล
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทางวิชาการ

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

+ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการ ปี 2565

– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการ ปี 2564

+ E-Service

– ระบบ Amss+ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
– ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
– ระบบการประชุมผ่านระบบ GooGle Meet

– ระบบ E-learning สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

+ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

+ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– บันทึกการแจ้งเวียนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

+ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

+ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

+ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

– มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

– ภาพการแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ

+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่3

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่2

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่1

+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์

+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– การมีส่วนร่วมในการยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

– การมีส่วนร่วมในการรับนักเรียนและโครงการพาน้องกลับมาเรียน

– การพัฒนางานแนะแนวและเสริมสร้างทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
– การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล

– การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

+ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ รองผอ.สพท.

– ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ ผอ.กลุ่ม/หน่วย

– ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท กับ ผอ.สถานศึกษา

+ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี2566

– แผนจัดการความเสี่ยงในการทุจริต ปี2566

+ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

– รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

– รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

– รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

+ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

+ มาตรการเสริมสร้างมารตรฐานทางจริยธรรม

– ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรม

– การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

– การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2566

+ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

– รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2565

– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

+ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566

656
หน่วยงานภายใน
454456
88989
เอกสารดาวน์โหลด

  + งานการเงิน

  + งานบุคคล

  + งานอำนวยการ

  + งานส่งเสริม

  + งานแผน

  + งานนิเทศ

  + งานตรวจสอบ

  + งาน ICT

  + งานพัฒน์

ICon-manu-public-relations
333
8889899
2222
777
444
888
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053-341375-6
โทรสาร : 053-341744

เว็ปไซต์ : http://www.chiangmaiarea6.go.th
E-Mail : info@chiangmaiarea6.go.th

m5

+ เลขานุการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต่อ 22
+ กลุ่มอำนวยการ ต่อ 13                                 
+ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19
+ หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 38
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 33
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 26
+ กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 22
+ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 27
+ กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 16
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 37
+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 23