Line ID : hrcma6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มพัฒน์ฯ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มICT

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กลุ่มอำนวยการ13
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์19
หน่วยตรวจสอบภายใน39
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา33
กลุ่มบริหารงานบุคคล26
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา27
กลุ่มกฎหมายและคดี26
กลุ่มนโยบายและแผน16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร37
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา26