Skip to Content

– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

           – บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2565

          – แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนของบประมาณกรณีประสบภัยธรรมชาติ

          – แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่้ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*คู่มือจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 2565 *

        คู่มือ-ปี-65

*แบบฟอร์มการขอตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 *

         – แบบฟอร์มตั้งงบครุภัณฑ์ ส่วนของ ร.ร. เพื่อของบฯ65

         – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบปีเดียว

         – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบผูกพัน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2565

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาระดับภาค

 –   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 พ.ศ.2566-2570

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 * รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           – ไตรมาสที่ 1

           – ไตรมาสที่ 2

*  แผนปฏิบัติการประจำปี

           – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2562

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 * แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 16
 053-341744