Skip to Content

– คู่มือกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

-* หลักการงบประมาณ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* แนวทางวิเคราะห์แบบรูปรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง การประมาณการราคาแบบงานก่อสร้าง และค่า K

– แบบฟอร์ประมาณการราคา(ปร.456 ปี 2566

 

– บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566

          – คู่มือการรายงานและของบประสบภัยสำหรับโรงเรียนในสังกัด

          – แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

          – แนวทางค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาท

          ***คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณ “รายการปรับปรุงซ่อมแซม”

-* คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน 

*แบบฟอร์มการขอตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 *

-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567

 – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบปีเดียว

 – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบผูกพัน

* คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2566

— การจัดทำแผน และรายงานผลการดำเนินงาน

– – คู่มือการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต 6

 คู่มือแนวทางการดำเนินงานขยายชั้นเรียน พ.ศ. 2553

-* แบบขออนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาระดับภาค

 –   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 พ.ศ.2566-2570

– แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

 –  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (2566-2570)

– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 * รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           ไตรมาสที่ 1

           – ไตรมาสที่ 2 

          – ไตรมาสที่ 3

*  แผนปฏิบัติการประจำปี

           – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2562

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 16
 053-341744