Skip to Content

26565

          – คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยนบายและแผน

             – แบบบันทึกขออนุมัติเงินงบประมาณปี 64

           –   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 พ.ศ.2566-2570

          – รายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               * ไตรมาสที่ 1

                   –

                   – ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

                   – ธันวาคม 2563

              * ไตรมาสที่ 2

                  – มกราคม 2564

                  – กุมภาพันธ์ 2564

                  – มีนาคม 2564

             * ไตรมาสที่ 3

                  – เมษายน 2564

                  – พฤษภาคม 2564

                  – มิถุนายน 2564

             * ไตรมาสที่ 4

                  – กรกฎาคม 2564

                   – สิงหาคม 2564

                  – กันยายน 2564

 – รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               – ไตรมาสที่ 1

               –  ไตรมาสที่ 2

         – แผนปฏิบัติการประจำปี

                 * แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                  * แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

 – แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  * แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

626
unnamed (10)

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 16
 053-341744