Skip to Content

-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567-1

– แบบฟอร์ประมาณการราคา(ปร.456 ปี 2566

– คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ-2565

   – บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2565

          – คู่มือการรายงานและของบประสบภัยสำหรับโรงเรียนในสังกัด

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

          ***คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณ “รายการปรับปรุงซ่อมแซม”

-* คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน  

*แบบฟอร์มการขอตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 *

-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567

 – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบปีเดียว

   – แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน-งบผูกพัน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน ปี 2565

-* แบบขออนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาระดับภาค

 –   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 พ.ศ.2566-2570

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 * รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           ไตรมาสที่ 1

           – ไตรมาสที่ 2 

          – ไตรมาสที่ 3

*  แผนปฏิบัติการประจำปี

           – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ. 2562

            แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 * แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

Toggle Content

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6 ต่อ 16
 053-341744