แบบสำรวจความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน สพป.ชม 6