Chiangmaiarea6

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่านได้ทราบ
*** หมายเหตุ : การร้องเรียนการเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

16