ข่าวล่าสุด

+ ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

- ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

- โครงสร้างผู้บริหารและทำเนียบบุคลากร

-โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

- โครงสร้างการบริหารโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based)

อำนาจหน้าที่

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- อำนาจหน้าที่

- คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร สพป.ชม 6

- คำสั่งการมอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3ปี พ.ศ.2563-2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นโยบายและกลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อมลติดต่อหน่วยงาน

- ข้อมูลติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)

- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล Q&A

Social Network

Website : www.chiangmaiarea6.go.th

Facebook : chiangmaiarea6

Line@ : chiangmaiarea6

Youtube Channel

+ แผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

- แผนปฏิบัติการนิเทศตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2564

- คู่มือปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

+ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนิเทศประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

+ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนิเทศประจำปี 2563

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2563

+ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

+ คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

- ภาพแผนผังขั้นตอนการให้บริการ

+ ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
- ข้อมูลเชิงสถิติการสั่งซื้อเอกสารทางราชการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบุคคล ปี2565
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทางวิชาการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการบริหารงานบุคคล ปี 2564

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

+ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2563

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561- 2562

- ภาพการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

+ E-Service

- ระบบ Amss+ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
- ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
- ระบบการประชุมผ่านระบบ GooGle Meet

- ระบบ E-learning สพป.เชียงใหม่ เขต 6

+ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

- ภาพการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ

+ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- เอกสารประกอบ - ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6

- ภาพการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

+ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บันทึกการแจ้งเวียนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

+ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- งานสรรหา

- งานทะเบียนและบำเหน็จ

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานอัตรากำลัง

- รายงานผลการดำเนินงานบริหารงานบุคคลเชิงสถิติ

- รูปภาพการพัฒนาบุคลากร

+ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- งานทะเบียนประวัติ

- งานบำเหน็จเงินเดือน

- งานพัฒนาครูฯ

- งานวิทยฐานะ

- งานสรรหาและแต่งตั้ง

- งานอัตรากำลัง

+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

- รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563

- รายงานผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2563

- รูปภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2563

+ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน

- มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

- ภาพการแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ

+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                       - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2565 ไตรมาส ที่2

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2565 ไตรมาส ที่1

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2564 ไตรมาส ที่1

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2564 ไตรมาส ที่2

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2564 ไตรมาส ที่3

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563

+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์

+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
- การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

- การมีส่วนร่วมงานบุคคล

- การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต6)

- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

+ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต กับ รองผอ.เขต

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต กับ ผอ.กลุ่ม

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียน

- รายงานการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริการ ปี 2564

+ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2564

- ภาพการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

- แผนจัดการความเสี่ยงในการทุจริต ปี2564

+ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2564

- การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

+ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- วัฒนธรรมองค์กร ปี2565

+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

- คำสั่งแต่งตั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2564

- ปฎิทินดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ 10 เดือน

+ รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

656
หน่วยงานภายใน
454456
88989

  + งานการเงิน

  + งานบุคคล

  + งานอำนวยการ

  + งานส่งเสริม

  + งานแผน

  + งานนิเทศ

  + งานตรวจสอบ

  + งาน ICT

  + งานพัฒน์

ICon-manu-public-relations
333
8889899
2222
777
444
888
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

 053-341375-6
 053-341744

 http://www.chiangmaiarea6.go.th
 info@chiangmaiarea6.go.th

m5

+ หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต่อ 22
+ กลุ่มอำนวยการ ต่อ 13                                 
+ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19
+ หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 38
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 33
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 26
+ กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 26
+ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 27
+ กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 16
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 37
+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 23