ข่าวล่าสุด
การขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Polocy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษา

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

ข้อมูลพื้นฐาน

+ ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

- ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

-โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

-โครงสร้าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

- โครงสร้างการบริหารโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (Area Based)

อำนาจหน้าที่

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- อำนาจหน้าที่

- คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร สพป.ชม 6

- คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการแทน

- คำสั่งการมอบหมายงานและมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ.2566-2570

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นโยบายและกลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

+ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)

- คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล Q&A

Social Network

Website : www.chiangmaiarea6.go.th

Facebook : chiangmaiarea6

Line@ : chiangmaiarea6

Youtube Channel

การบริหารงาน

+ แผนการดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566

+ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

+ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

+ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

+ คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

- ภาพแผนผังขั้นตอนการให้บริการ

+ ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
- ข้อมูลเชิงสถิติการสั่งซื้อเอกสารทางราชการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบุคคล ปี2565
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทางวิชาการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

+ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการ ปี 2565

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการ ปี 2564

- ภาพการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

+ E-Service

- ระบบ Amss+ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
- ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
- ระบบการประชุมผ่านระบบ GooGle Meet

- ระบบ E-learning สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

+ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ

+ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- เอกสารประกอบ - ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6

+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

+ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บันทึกการแจ้งเวียนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

+ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

+ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

+ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดการเรื่องร้องเรียน

- มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

+ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

- ภาพการแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ

+ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่3

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่2

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2566 ไตรมาส ที่1

+ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์

+ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมในการยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566

- การมีส่วนร่วมในการรับนักเรียน
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล

- การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต6)

- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

+ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ รองผอ.สพท.

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ ผอ.กลุ่ม/หน่วย

- ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง ผอ.สพท กับ ผอ.สถานศึกษา

+ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี2566

- แผนจัดการความเสี่ยงในการทุจริต ปี2566

+ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

+ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

+ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

+ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

+ มาตรการเสริมสร้างมารตรฐานทางจริยธรรม

- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

 - การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ 2566

+ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2565

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

+ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2566

656
หน่วยงานภายใน
454456
88989
เอกสารดาวน์โหลด

  + งานการเงิน

  + งานบุคคล

  + งานอำนวยการ

  + งานส่งเสริม

  + งานแผน

  + งานนิเทศ

  + งานตรวจสอบ

  + งาน ICT

  + งานพัฒน์

ICon-manu-public-relations
333
8889899
2222
777
444
888
88998
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053-341375-6
โทรสาร : 053-341744

เว็ปไซต์ : http://www.chiangmaiarea6.go.th
E-Mail : info@chiangmaiarea6.go.th

m5

+ เลขานุการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต่อ 22
+ กลุ่มอำนวยการ ต่อ 13                                 
+ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19
+ หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 38
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 33
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 26
+ กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 26
+ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 27
+ กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 16
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 37
+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 23