545
656
หน่วยงานภายใน
454456
88989

  + งานการเงิน

  + งานบุคคล

  + งานอำนวยการ

  + งานส่งเสริม

  + งานแผน

  + งานนิเทศ

  + งานตรวจสอบ

  + งาน ICT

  + งานพัฒน์

445
88998
3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

 053-341375-6
 053-341744

 http://www.chiangmaiarea6.go.th
 info@chiangmaiarea6.go.th

m5

+ หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต่อ 22
+ กลุ่มอำนวยการ ต่อ 13                                 
+ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19
+ หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 16
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 33
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 26
+ กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 39
+ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 27
+ กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 16
+ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 16
+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 23