656
454456
88989
กลุ่มงานภายใน
888
8889899

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

      – แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563_2565

     – กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ข้อมลติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)
Social Network

Website : www.chiangmaiarea6.go.th

Facebook : chiangmaiarea6

แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• ปีงบประมาณ 2560
• ปีงบประมาณ 2561
• ปีงบประมาณ 2562

การปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
• คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
• คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
• คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต

• สถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
• สถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
• สถิติผู้มารับบริการ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
• สถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการออกหนังสือรับรองบุคคล
• สถิติการสั่งซื้อการควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

• ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชม.6 ปีงบประมาณ 2562

E-Service

ระบบ Amss+ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

• เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
• รายงานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
• รายงานการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
• รายงานการมีส่วนร่วมรกิจกรรมด้านงานลูกเสือ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) (English) (Thai) (Lanna)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 / ประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
• แนวทางการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิทินกิจกรรม สพป.ชม 6
แผนที่ สพป.ชม 6
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตั้งอยู่ที่ 190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-341375-6
โทรสาร : 053-341744

 http://www.chiangmaiarea6.go.th
 info@chiangmaiarea6.go.th

m5

กลุ่มอำนวยการ 13                                 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 19
หน่วยตรวจสอบภายใน 16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 33
กลุ่มบริหารงานบุคคล 36
กลุ่มกฎหมายและคดี 39
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 37
กลุ่มนโยบายและแผน 16
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 26

Statistics

0 0 0 0 1 0
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 9
Users This Month : 9
Users This Year : 9
Who's Online : 0