ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

      วันที่ 15 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมทั้ง นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวภาวิณี คำแผ่น ศึกษานิเทศก์ นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกร และนายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ application Google Meet ณ ห้องประชุมสิริภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6