การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ของนายวสันต์ ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยนายชัยประเสริฐ  ฉั่วตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน    บ้านห้วยปู และนายยุทธนา คำวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายวสันต์  ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่