ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน – 30กันยายน 2566)

12  กันยายน 2566  นายนพพร  เดชชิต  รองผู้อำนวยการสำนักง […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

8  กันยายน 2566  นายพัฒพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงา […]

ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 9/2566

30 สิงหาคม  2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ […]

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่ง ผอ.สพป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 สิงหาคม 2566  คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตก […]

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานประชุมชี้แจงพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 สิงหาคม 2566  นายนพพร  เดชชิต  รองผู้อำนวยการสำนักงา […]

ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล 2566

9 สิงหาคม 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจ […]

ประชุมที่ปรึกษา Coaching Teamการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท.

21 กรกฎาคม 2566  นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน […]