การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์