สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดนิเทศออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 14 กันยายน 2564  นางเตือนใจ  ณ รังษี  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดำเนินกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google Meet ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ชั่วโมงเรียน On-line ของคุณครูญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์  โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จากการนิเทศพบว่า คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอนเป็นอย่างดี มีการเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงหลากหลายช่องทาง ได้แก่ Group Line , Facebook ในการจัดการเรียนรู้ครูมี    การแนะนำเป้าหมายของเรียนรู้บอกวิธีการเรียนรู้ แจ้งวิธีการการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียนในชั่วโมงที่เรียน  มีความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหาในชั้นเรียนกรณีนักเรียนไม่สนใจ เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัยและมีการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้  ขอขอบคุณคุณครูญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์ในความตั้งใจปฏิบัติงานสอนในรูปแบบ On-line ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการจัดทำคลิปวิดิเนื้อหาที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และส่งผ่านทางช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบตามบริบทการเข้าถึงของผู้เรียน ขออวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอชื่นชมผลงานมา ณ โอกาสนี้