เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564

เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบ […]

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ขอแส […]

ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรุ้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)