ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6