โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้ายรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและต่อต้านสิ่งเสพติด