ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะให้โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์ ใน 4 สาขาวิชา หากสนใจสมัครเข้าเรียนฯ รายละเอียดตามลิงค์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แห่งประเทศไทย)

สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวย […]

ประชาสัมพันธ์ การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองความรู้ฯ รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนในระบบปกติ ภาคสมทบ และผู้เรียนในโครงการอาชีวะสร้างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย […]