ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนในระบบปกติ ภาคสมทบ และผู้เรียนในโครงการอาชีวะสร้างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส