ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา อำเภอแแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่