ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมทั้ง นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล นิติกร และนายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ จัดประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดเรียนการสอน ให้แก่ ผู่อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และครู ICT ของโรงเรียนในสังกัด อำเภอแม่แจ่ม