สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ ผอ.กลุ่ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการ ส […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ รอง ผอ.สพท

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   วันที่ 17 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพ […]

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษาและขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยกา […]

วัฒนธรรมองค์กรใหม่ใส่ใจพอเพียง โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมองค์กรใหม่ใส่ใจพอเพียง โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รณรงค์สร้างวินัย ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ […]