ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ของโรงเรียนบ้านแม่นาจร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านแม่นาจร