ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รายละเอียดดังแนบ)