สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัย และการธำรงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online