สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัย และการธำรงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์