อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “อาหารดีมีคุณค่า (Food For Good)”