ประชุมติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประเมินITA Online