สพป.เชียงใหม่ เขต 6การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2022)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบหมายให้ นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2022) ในส่วนการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลที่จะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บนเวปไซต์ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และร่วมติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ซึ่งมีกำหนดตอบข้อมูล OIT ในช่วงวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ ห้องประชุมวชิรธาร สพป.เชียงใหม่ เขต 6