กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บเพจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชีย […]

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียน 1/2564 การสอนรูปแบบ on hand โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท่าผา เทพพนม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รอง ผอ.สพป.เ […]

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชีย […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม การวางแผนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม VIDEO CONFERENCE เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมประชุม Conference เพื่อระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบ Q-Info สู่มาตรฐานข้อมูลพื้นที่นวัตกรรม รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แนวคิดแนวทางสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียง […]