สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิศษ รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ซึ่ง นายจักรพันธ์ เตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูป อาทิ On-hand On-demand และ Online ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน มีการกำหนดการรับส่งใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด โดยเน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและบูรณาการทักษะชีวิต สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ นำตัวชี้วัดที่ต้องรู้เป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน มีการแสวงหาสื่อการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องมาใช้ และจัดทำขึ้นเอง อาทิ คลิปการสอน คลิปเกมการศึกษา ฯลฯ มีการประเมินผลการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย มีการประชุมพบปะระหว่างครูและผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคและได้หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี+110จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์