สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดนิเทศออนไลน์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย (กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 15 กันยายน 2564  นางเตือนใจ  ณ รังษี  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  ดำเนินกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google Meet ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม  วันนี้เป็นห้องเรียน  On-line  ของคุณครูสันติ  สุขจิต จากการนิเทศพบว่า คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอนเป็นอย่างดี มีการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของเรียนรู้บอกวิธีการเรียนรู้ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนโดยการกล่าวคำชื่นชม  ปรบมือ และยกนิ้วให้ มีการใช้คลิปวิดิโอที่เป็นเพลงมาประกอบการสอนในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้โอกาสนักเรียนถาม  คิด  และตอบคำถาม เป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและตอบคำถามอย่างหลากหลาย  ขอขอบคุณคุณครูสันติ  จิตสุข ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานสอนในรูปแบบ On-line ภายใต้สถานการณ์โควิด และขอบคุณคุณครูจันทร์เพ็ญ กุกุดเรือ ครูประจำชั้นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ร่วมสังเกตการสอนและร่วมสะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  เพื่อการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ขออวยพรให้คุณครูทั้งสองท่าน ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอชื่นชมผลงานมา ณ โอกาสนี้