ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และตั้งชื่อเพจ (Page) เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”