สพป.ชม.6 จัดนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

วันที่ 1 และ 3 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบหมาย นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางเตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศออนไลน์โรงเรียนในสังกัด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร และโรงเรียนบ้านแปะ ผ่านโปรแกรม Google Meet เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ะ (COVID -19) ขอชื่นชมโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนในการปฏิบัติงานราชการ และดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ