สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานกรรมการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 นำคณะกรรมการฯ จัดการประชุมการดำเนินงานการตรวจข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี2564 เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง 43 ข้อของการตอบแบบ OIT ณ ห้องประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6