วัฒนธรรมองค์กรใหม่ใส่ใจพอเพียง โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมองค์กรใหม่ใส่ใจพอเพียง โดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 น้อมนำแนวทางมาดำเนินการจัดทำสวนเกษตรพอเพียง เพื่อให้ปลูกฝังให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบช่วยกันดูแลสวนเกษตร มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ช่วยกระตุ้นการตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในปัจจุบัน