สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 4 สิงหาคม 2564   นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 นำคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่