จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ซา ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564