กิจกรรมการออกกำลังกายหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านแม่เอาะ