ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน – 30กันยายน 2566)

12  กันยายน 2566  นายนพพร  เดชชิต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1เมษายน – 30 กันยายน 2566) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่