การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต (บริษัทสร้างการดี) โรงเรียนบ้านบนนา