มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566