ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล 2566

9 สิงหาคม 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการนำผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ภาคเช้า

นายวัลลภ  โตวรานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับมอบหมายจากนายพัฒพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธาน เปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ภาคบ่าย

นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และรับฟังการเสวนาถอดบทเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุม   วชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่