สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และการลงข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้แก่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่