สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุม Online ชี้แจงการเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุม Online ชี้แจงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความเข้าใจ   ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ณ ห้องประชุม  แม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่