สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

นายพัฒนพงศ์  พวงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่