ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ได้ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ info@dra.mail.go.th ต้้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (รายละเอียดตามแนบ)