ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม ปี 2566