ประชาสัมพันธ์ อำเภอจอมทองฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ส่งข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลความต้องการโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เด็กเรียนดีแต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากสนใจติดต่ออำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแนบ)