ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์