ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินฃสยของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565