ประชาสัมพันธ์ การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองความรู้ฯ รายละเอียดดังแนบ